زندگی باور می خواهدآن هم ازجنس امید که اگر سختی راه به تو سیلی زد، یک امید از ته قلبت به تو گوید:که خدا هست هنوز
X
تبلیغات
رایتل

زندگی آفتابی
 
لینک دوستان

زاهـــد ظــاهــرپــرســت از حــال مــا آگــاه نــیــســت
در حـق مـا هـر چـه گـویـد جـای هـیـچ اکـراه نـیـسـت
در طـریـقـت هـر چـه پـیـش سـالـک آیـد خـیـر اوسـت
در صــراط مــسـتـقـیـم ای دل کـسـی گـمـراه نـیـسـت
تــا چــه بــازی رخ نــمــایــد بــیــدقــی خـواهـیـم رانـد
عــرصــه شــطــرنــج رنــدان را مــجــال شــاه نــیــسـت
چــیــســت ایــن ســقــف بــلــنــد سـاده بـسـیـارنـقـش
زیــن مــعــمــا هــیــچ دانــا در جــهــان آگـاه نـیـسـت
این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است
کــایــن هــمـه زخـم نـهـان هـسـت و مـجـال آه نـیـسـت
صـــاحـــب دیــوان مــا گــویــی نــمــی‌دانــد حــســاب
کــانــدر ایــن طــغــرا نــشــان حــســبـه لـلـه نـیـسـت
هــر کــه خـواهـد گـو بـیـا و هـر چـه خـواهـد گـو بـگـو
کــبـر و نـاز و حـاجـب و دربـان بـدیـن درگـاه نـیـسـت
بـــر در مــیــخــانــه رفــتــن کــار یــک رنــگــان بــود
خــودفـروشـان را بـه کـوی مـی فـروشـان راه نـیـسـت
هــر چــه هــســت از قـامـت نـاسـاز بـی انـدام مـاسـت
ور نــه تــشــریــف تــو بـر بـالـای کـس کـوتـاه نـیـسـت
بـــنـــده پــیــر خــرابــاتــم کــه لــطــفــش دایــم اســت
ور نـه لـطـف شـیـخ و زاهـد گـاه هـسـت و گـاه نـیـسـت
حــافــظ ار بــر صـدر نـنـشـیـنـد ز عـالـی مـشـربـیـسـت
عــاشــق دردی کــش انــدر بــنـد مـال و جـاه نـیـسـت


حــافــظ بزرگ

[ 1391/02/15 ] [ 00:09 ] [ ابوعدنان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 159149